Skip to main content

Lesreglement Winterseizoen

Het aanmelden voor de tennisles dient digitaal te gebeuren via de website www.tennisacademiefriesland.nl. Iedere lesser dient een uniek account aan te maken, ook partners en kinderen.

De tennisles in de winterperiode vindt gedurende 12 of 16 lesweken outdoor en 19 weken indoor plaats tussen 1 oktober en 31 maart. Een lesuur duurt 50 minuten voor junioren en 60 minuten voor senioren, tenzij anders vermeld. Iedere lesdeelnemer krijgt een week van tevoren per email bericht over zijn/haar lestijd. Verdere informatievoorziening vindt plaats middels Whatsapp groepen.

Standaard bestaat een lesgroep uit 8 personen. Door omstandigheden kunnen er ook 7 of 9 personen in een groep geplaatst worden, hierbij vindt er geen aanpassing van het lesgeld plaats. Tennis Academie Friesland heeft het recht bij uitzondering meer of minder personen in een groep te plaatsen. Het aantal tennislessen wordt dan naar verhouding meer of minder. Indien dit niet mogelijk is, wordt het lesgeld evenredig aangepast. Bij tennislessen indoor kan er ook gekozen worden voor tennisles in een kleinere groep.

Uitval van les door ziekte of afwezigheid van de leraar wordt altijd ingehaald.

De lessen zijn overdraagbaar, mits dit gebeurt in overleg met de leraar.

Tennis Academie Friesland is verantwoordelijk voor de indeling van de lessen. Tennis Academie Friesland streeft er naar iedereen te plaatsen conform opgave en wensen. Lukt dit niet, dan nemen we contact met u op voor een eventueel alternatief. Wanneer er niet voldoende opgaven zijn om met een volle groep te lessen, dan heeft Tennis Academie Friesland het recht de duur van de tennisles of het aantal weken tennisles evenredig aan het aantal personen in de groep aan te passen. Hierover wordt u dan vooraf geïnformeerd.

Het lesgeld kunt u alleen voldoen via automatische maandincasso. Bij uitzondering kan er ook een factuur worden gestuurd. Dit heeft dan 7,50 euro administratiekosten.

Na inschrijving dient u te allen tijde het lesgeld te voldoen. Bij uitblijven van betaling staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn in het geheel voor de lesnemer.

Er wordt geen les gegeven tijdens schoolvakanties en op officiële feestdagen. Incidenteel kunnen er door grote evenementen van de vereniging geen banen vrij zijn voor les. Iedere lesdeelnemer ontvangt bij aanvang van het seizoen een lijst met alle lesdata.

Het risico van het door overmacht ( blessureleed, ziekte ) voor langere tijd niet meer kunnen volgen van de tennislessen is volledig voor de lesser.

In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet beslist Tennis Academie Friesland, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.

Tennis is meer dan alleen maar een uurtje les in de week!

Ervaar het zelf

Kom je een balletje slaan?

Kom je een balletje slaan?

Kom je een balletje slaan?

Onze partners

Waar we met veel plezier samen mee werken