Lesreglement zomerseizoen

  1. Home
  2. Lesreglement zomerseizoen

De tennisles in de zomerperiode vindt gedurende 16 lesweken plaats tussen 1 april en 30 september en een lesuur is 50 of 60 minuten.

Bij het uitvallen van de lessen wordt er als volgt ingehaald:

  • Ziekte of afwezigheid van de leraar wordt ingehaald.
  • Bij onwerkbaar weer of onbespeelbare banen komt de eerste les voor rekening van de leerling, de tweede les voor rekening van Tennis Academie Friesland, de derde les weer voor rekening van de leerling, enz.
  • Bij verenigingen met een tennishal wordt de les bij onbespeelbare buitenbanen, meestal verplaatst naar binnen.

De lessen zijn overdraagbaar, mits dit gebeurt in overleg met de leraar.

De leerling dient lid te zijn van de tennisvereniging waar de training gegeven wordt.

Tennis Academie Friesland is verantwoordelijk voor de indeling van de lessen. Tennis Academie Friesland streeft ernaar iedereen te plaatsen conform opgave en wensen. Wanneer dit niet lukt heeft Tennis Academie Friesland het recht de groepsgrootte als volgt aan te passen.

  • Bij een aantal van 9 lesdeelnemers in een les met groepsgrootte van 8 personen vindt geen aanpassing plaats van het lesgeld.
  • Bij een aantal van 7 lesdeelnemers in een les met groepsgrootte van 8 personen vindt geen aanpassing plaats van het lesgeld.
  • Bij een aantal van 6, 5 of 4 lesdeelnemers in een les met groepsgrootte van 8 personen kan er naar verhouding minder aantal weken les worden gegeven terwijl het lesgeld niet aangepast wordt.

Het lesgeld kunt u alleen voldoen via automatische machtiging.

Na inschrijving dient u te allen tijde het lesgeld te voldoen. Bij uitblijven van betaling staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn in het geheel voor de lesnemer.

Er wordt geen les gegeven tijdens schoolvakanties en op officiële feestdagen. Incidenteel kunnen er door grote evenementen van de vereniging geen banen vrij zijn voor les. Het kan dan voorkomen dat de les indoor gegeven wordt of op bij een andere tennisvereniging.

Bij het afsluiten en voldoen van de bijdrage voor de ziekte- en blessureverzekering is het mogelijk om de kosten van de niet genoten lessen terug te ontvangen. Hierbij dient men wel een doktersverklaring te overleggen.

In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet beslist Tennis Academie Friesland, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.

Menu